Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego Mobile Institute

Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Operatorem Serwisu, o którym mowa w regulaminie, jest firma Mobile Institute Łagód i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa KRS 0000472533, adres elektroniczny: biuro@mobileinstitute.eu

DEFINICJE

Operator – spółka działająca pod firmą Mobile Institute sp.j. z siedzibą w Warszawie (adres al. Solidarności 117 lok. 207; 00-140 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472533 , posiadającą NIP: 5252560899 oraz numer identyfikacyjny REGON: 146818279
Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Serwisu. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.
Serwis – serwis internetowy mobileinstitute.eu dostępny pod adresem http://mobileinstitute.eu obsługiwany przez Operatora
Usługi – usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Operatora za pomocą Serwisu polegające w szczególności na udostępnianiu Raportów Rynkowych bądź Zestawień Wyników Badania Rynku
Login – indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie
Hasło – ciąg o długości przynajmniej 6 znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie
Konto – zbiór Usług wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika
Opłata – opłata uiszczana przez Użytkownika na rzecz Operatora jako wynagrodzenie za świadczone Usługi. Wysokość i harmonogram Opłat regulowany jest przez odrębne umowy.
Rejestracja – jednorazowa czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Serwisu
Raport Rynkowy – wykonane przez Operatora, w formie pisemnej i graficznej, opracowanie odpowiedzi na ankiety badawcze uzyskanych w wyniku przeprowadzenia Badania Rynku.
Zestawienie Wyników Badania Rynku - ujęte w formie liczbowej i graficznej (wykresy, tabele) wyniki zebrane przez Operatora podczas Badania Rynku
Właściciel Konta – Użytkownik, który utworzył Konto.
Administrator Konta – Użytkownik posiadający prawa administracji Kontem. Właściciel Konta jest Administratorem Konta.
Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
Umowa – umowa na wykonanie Usługi na rzecz Użytkownika przez Operatora z wykorzystaniem Serwisu, w szczególności Umowa na wykonanie Badania Rynku lub Monitoringu Rynku
Regulamin – niniejszy regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługi poprzez:
Udostępnianie Raportów Rynkowych
Udostępnianie Zestawień Wyników Badania Rynku
Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy otrzymali dostęp do Konta przydzielony przez Operatora.
Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane w Serwisie.
Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:
Podłączenie do Internetu
Przeglądarka internetowa: Safari 7.0 lub nowsza, Chrome 37 lub nowszy, Firefox 32 lub nowszy
Ekran o rozdzielczości minimum 1280x800 pikseli
Włączona obsługa tzw. Cookies
Włączona obsługa JavaScript
Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

REJESTRACJA KONTA W RAMACH SERWISU

Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po opłaceniu zamówionych przez Użytkownika Usług.
Niektóre Usługi w ramach Serwisu, w tym niektóre Raporty Rynkowe oraz Zestawienia Wyników Badania Rynku mogą być udostępniane Użytkownikom za darmo lub w zamian za wypełnianie przez Użytkowników ankiet w ramach Badania Rynku.
Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze następującego procesu:
Podczas zawierania umowy na świadczenie Usług, Użytkownik przekazuje Operatorowi adres poczty elektronicznej, który będzie używany do uwierzytelnienia w Serwisie oraz do komunikacji z Operatorem.
Operator przygotowuje Konto Użytkownika a następnie Serwis wysyła automatyczną wiadomość pocztową zawierającą jednorazowy adres internetowy aktywujący Konto.
Użytkownik otrzymuje wiadomość pocztową a następnie wybiera zawarty w niej adres internetowy.
Wybranie adresu internetowego powoduje otworzenie przeglądarki internetowej. Na wyświetlonym formularzu Użytkownik podaje Hasło którego będzie używał do uwierzytelnienia w Serwisie oraz akceptuje Regulamin Serwisu.
Od tego momentu Konto Użytkownika jest aktywne.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.
Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług jeżeli zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
żytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika
korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu
niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa
korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku. W przypadku cytowania lub publikowania danych uzyskanych w związku ze świadczeniem Usługi przez Operatora, Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo podawać źródło pochodzenia pozyskanych danych w sugerowanej formie: „Źródło: Mobile Institute mobileinstitute.eu”
Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników
dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.
Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora
Właściciel Konta może w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje Konto, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące na użytek wyłączny Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich opłaconych Usług.
Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. W takim przypadku Regulamin stanowić będzie integralną część umowy.

PRZERWY TECHNICZNE

Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Właściciel Konta ma prawo do przedłużenia czasu trwania Usług, podczas realizacji których miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami Regulaminu
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Mobile Institute Łagód i Wspólnicy s.j. z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 117/207 (dalej „Organizator”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Operatora w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Operatorem.
Operator jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkownika odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Operator zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkownika. Operator zapewnia, iż pozyskane dane osobowe Użytkownika będą:
przetwarzane zgodnie z prawem
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Serwisem. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają:
utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Panelu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
tworzenie statystyk oglądalności podstron Panelu
Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług i jego to jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
Jeśli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranności, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres pomoc@mobileinstitute.eu
Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta.
Pytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować za pomocą poczty email na adres: iodo@mobileinstitute.eu

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej pomoc@mobileinstitute.eu
Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika, jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres pomoc@mobileinstitute.eu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Na 2 tygodnie przed datą obowiązywania nowego Regulaminu, Operator poinformuje Użytkownika za pomocą komunikatu wyświetlanego w momencie każdorazowego wejścia na stronę internetową Serwisu. Użytkownik może się zapoznać z treścią Nowego Regulaminu oraz go zaakceptować lub (jeżeli nowy Regulamin nie zaczął jeszcze obowiązywać) przejść do korzystania z Serwisu. Jeżeli nowy Regulamin zaczął obowiązywać a nie został zaakceptowany, nie jest możliwe korzystanie z Serwisu do czasu akceptacji Regulaminu.
Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Operatora.